• AKO TO FUNGUJE?

  AKO TO FUNGUJE?

 • PONÚKANÉ SLUŽBY

  PONÚKANÉ SLUŽBY

 • OBJEDNÁVKA

  OBJEDNÁVKA

 • ORIENTAČNÝ CENNÍK

  ORIENTAČNÝ CENNÍK

Informácie o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť SPULTARIO GROUP, s.r.o. (Ďalej tiež len „zhotoviteľ) so sídlom náměstí Přátelství 1518/4, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 24275913. týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27 . apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie“), informuje, že:

 1. Osobné údaje objednávateľa (zákazníka) budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok.
 2. Osobnými údajmi, ktoré sú o objednávateľovi (zákazníkovi) spracovávané, sú nasledujúce: meno, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónny kontakt, prípadne firma a IČ.
 3. Osobné údaje sú poskytované a spracovávané za účelom realizácie platby a zaslania hotového diela objednávateľovi (plnenie zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom) a ďalej tiež za účelom plnenia právnych povinností, ku ktorému je zhotoviteľ povinný, ďalej na účely uplatnenia právnych nárokov a rovnako v prípadoch , kedy je spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného zhotoviteľa, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmov alebo základných práv a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov. Osobné údaje sú spracovávané po dobu plnenia zo zmluvy a následne ešte po dobu jedného roka od dodania diela objednávateľovi
 4. Pri spracovaní osobných údajov objednávateľa (zákazníka) nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovanie ani na profilovanie.
 5. Zhotoviteľ nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadneho spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia. K osobným údajom majú prístup iba zamestnanci zhotoviteľa, s ktorými má zhotoviteľ uzavretú spracovateľskú zmluvu.
 6. Zhotoviteľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje objednávateľov (zákazníkov) do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.
 7. Objednávateľ (zákazník) má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od zhotoviteľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a namietať voči spracovaniu, má právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi , ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že zhotoviteľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.