• AKO TO FUNGUJE?

  AKO TO FUNGUJE?

 • PONÚKANÉ SLUŽBY

  PONÚKANÉ SLUŽBY

 • OBJEDNÁVKA

  OBJEDNÁVKA

 • ORIENTAČNÝ CENNÍK

  ORIENTAČNÝ CENNÍK

I. Všeobecné podmienky

 1. Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na uzatváranie zmlúv o dielo v súlade s ustanovením § 2586 – 2635 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len „občiansky zákonník“) medzi objednávateľovi a zhotoviteľom; zhotoviteľom diela je firma SPULTARIO GROUP, s.r.o. so sídlom náměstí Přátelství 1518/4, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 24275913.
 2. Pri uzatváraní zmluvy o dielo sa vychádza zo skutočnosti, že objednávateľ (ďalej aj „zákazník“) je vopred oboznámený s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, čo potvrdzuje v čase uzavretia zmluvy.
 3. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv, ktoré sa uzatvárajú medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Neakceptovaním platných všeobecných obchodných podmienok zhotoviteľa či ich akceptovaním s výhradou nedochádza k uzavretiu zmluvy.
 4. Ak nie je medzi objednávateľom a zhotoviteľom dohodnuté inak, zhotoviteľ vykoná dielo v kvalite obvyklej pre Českú republiku a v súlade s ponukou zhotoviteľa, platnú v deň uzatvorenia zmluvy.
  Zhotoviteľ je oprávnený znenie obchodných podmienok meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva ani povinnosti, ktoré vznikli za účinnosti predchádzajúcich obchodných podmienok.

II. Predmet podnikateľskej činnosti

 1. Prevádzkovateľ portálu www.napiseme.sk dodáva spracované rôznorodé odborné textové informačné materiály a podklady v elektronickej podobe na tému, ktoré definuje zákazník v objednávkovom formulári. Materiály sú originálne a v princípe sa nijako nelíši od materiálov, ktoré sú zákazníkom aj inde dostupné, ako napr. Odborné články, knihy, skriptá atď., Nezávisle od toho, či ide o diela, ktoré možno získať zadarmo alebo o diela poskytovaná za Prevádzkovateľ ďalej poskytuje poradenské služby v obore jazykových korektúr, odborných korektúr, formátovania textov, vyhľadávanie odborných informácií, rešerše.

III. Uzatvorenie zmluvy

 1. Na uzavretie zmluvy o dielo môže dôjsť na základe nezáväznej objednávky zákazníkom u zhotoviteľa prostredníctvom objednávkového formulára umiestneného na zhotoviteľove webovej adrese / objednávka-2 /. Objednávku možno tiež zaobstarať telefonicky či inou formou a jej následným zanesením do zhotoviteľova objednávkového systému. V objednávke je nutné špecifikovať v základných rysoch požiadavky k dielu.
 2. V závislosti od charakteru, rozsahu a náročnosti objednávky je zhotoviteľom zákazníkovi na e-mail zaslaný návrh ceny s prípadne upraveným termínom pre spracovanie diela. V e-maile je obsiahnutý potvrdzovací odkaz; kliknutím na tento odkaz zákazníkom je záväzne uzatvorená zmluva o dielo.
 3. Všetky informácie uvedené na webových stránkach zhotoviteľa sú iba informatívneho charakteru a zhotoviteľ nie je povinný s objednávateľom uzavrieť zmluvu o dielo na tento typ diel.
 4. Zmluva o dielo medzi zhotoviteľom a objednávateľom vzniká na základe prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je objednávateľovi zo strany zhotoviteľa zaslané na adresu elektronickej pošty objednávateľa (e-mailovej adresy) a následným uhradením zálohy zo strany objednávateľa.

IV. Cena diela a platobné podmienky

 1. Cena diela je vždy zmluvná a je výsledkom dohody medzi oboma zmluvnými stranami.
 2. Dielo v hodnote do 19,99 EUR je splatné vopred.
 3. Dielo v hodnote od 20 EUR do 124,99 EUR je splatné po tom, čo bude zákazníkovi na e-mail zhotoviteľom odoslaná ukážka diela. Zaplatením diela zároveň zákazník potvrdzuje, že je oboznámený s kvalitou a štruktúrou diela a že s týmito vlastnosťami diela súhlasí.
 4. Dielo v hodnote nad 125 EUR je splatné prostredníctvom zálohy a doplatku. Záloha vo výške 40% z ceny diela je splatná po tom, čo bude zákazníkovi zaslaná ukážka diela. Po zaplatení zálohy je zákazníkovi odoslaná na e-mail polovica diela s pokynom na zaplatenie doplatku ceny diela. Po uhradení doplatku je zákazníkovi zaslaný v dohodnutom termíne kompletné dielo.
 5. Ukážka je zákazníkovi zasielaná v rozsahu primeranom objednanému rozsahu a špecifickosti diela. Ak nie je zákazník s kvalitou či štruktúrou ukážky spokojný, možno mu zaslať náhradnú ukážku.
 6. Platbu ceny diela, jeho záloh a doplatkov vykonáva zákazník na účet č. 2100633154/2010 vedený u Fio banky a.s.
 7. Objednávateľ je vždy povinný platbu hradiť spoločne s uvedením variabilného symbolu, ktorý je mu zhotoviteľom pridelený a o ktorom je zákazník informovaný vo výzve k úhrade zálohy či doplatku.

V. Obchodné tajomstvo a ochrana osobných údajov

 1. Všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom zhotoviteľa sú považované za obchodné tajomstvo a zákazník je o skutočnostiach tohto typu, o ktorých sa dozvie, povinný zachovať mlčanlivosť.

VI. Ochrana osobných údajov

 1. Všetky osobné údaje spracovávané zhotoviteľom o zákazníkovi sú pod ochranou zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení. Zákazník so spracovaním poskytnutých osobných údajov súhlasí. Zhotoviteľ je registrovaný Úradom na ochranu osobných údajov v registri správcov osobných údajov pod číslom 00053850.
 2. Zhotoviteľ Spracovávané údaje o objednávateľovi (zákazníkovi): meno a priezvisko, poštovú adresu, e-mailovú adresu a telefónny kontakt, prípadne firma a IČ. Osobné údaje sú spracovávané za účelom realizácie platby a zaslania hotového diela objednávateľovi (plnenie zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom) a ďalej tiež za účelom plnenia právnych povinností, ku ktorému je zhotoviteľ povinný, ďalej na účely uplatnenia právnych nárokov a tiež v prípadoch, keď je spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného zhotoviteľa, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmov alebo základných práv a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov. Osobné údaje sú spracovávané po dobu plnenia zo zmluvy a následne ešte po dobu jedného roka od dodania diela objednávateľovi. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatickému rozhodovanie ani automatickému profilovanie.
 3. Objednávateľ prijatím obchodných podmienok prehlasuje, že bol zhotoviteľom v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie“ ) riadne poučený o ochrane osobných údajov a tiež potvrdzuje, že všetky osobné údaje ním uvedené sú presné a pravdivé a sú zhotoviteľovi poskytnuté dobrovoľne.
 4. Zhotoviteľ nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadneho spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle nariadenia.
 5. Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (výnimku tvoria prípady, keď je spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného zhotoviteľa), právo požadovať od zhotoviteľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že zhotoviteľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

VII. Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník je povinný svoju e-mailovú schránku udržiavať funkčná. Pokiaľ zákazník zmení e-mailovú adresu, je povinný túto skutočnosť včas nahlásiť zhotoviteľovi.
 2. Zákazník je povinný riadne a včas zaplatiť cenu diela a jej prípadné zálohy a doplatky podľa platobných pokynov zhotoviteľa. V prípade, že zákazník neuhradí zálohu či doplatok s dostatočným predstihom, ktorý by umožnil riadne a včasné spracovanie diela, je zhotoviteľ oprávnený termín dodania diela primerane predĺžiť.
 3. Zákazník je povinný zhotoviteľovi včas dodať všetky podklady k dielu, ktoré požaduje k jeho zhotovenie použiť.
 4. Zákazník má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy písomne, prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Keď mu doteraz nezačala realizácia diela, vráti zhotoviteľ zákazníkovi všetky ním uskutočnené platby. Ak realizácie diela už prebieha, zhotoviteľ zašle zákazníkovi rozpracovanú prácu a zároveň mu vráti aj pomernú časť z uhradenej ceny diela.
 5. Objednávateľ je povinný dodržiavať právny poriadok Slovenskej republiky, najmä potom zákon č.121 / 2000 Zb., Zákon o autorskom práve, o právach súvisiacich s autorským právom. Objednávateľ nadobúda prevzatím zaplateného diela len majetkových práv k dielu, nie autorských práv k dielu. Autorské práva k dielu zostávajú zhotoviteľovi a nie je možné sa ich zriecť.

VIII. Práva a povinnosti zhotoviteľa

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zákazníkovi zhotoviť a dodať objednanú a v zmluve špecifikovanú zákazku v množstve, kvalite a lehote dohodnutej v zmluve o dielo; pri spracovaní diela postupuje po jeho obsahovej aj formálnej stránke s riadnou a odbornou starostlivosťou.
 2. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť originálne dielo, vyhnúť sa akémukoľvek plagiátorstvu a riadne citovať všetky zdroje.
 3. Zhotoviteľ je povinný dodržať dohodnutý termín zhotovenia diela. Termín je možné dohodou predĺžiť, prípadne skrátiť. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na peňažné či iné kompenzáciu zmien termíne. Výnimkou sú prípady, kedy je predĺženie termínu dôsledkom neuhradenia zálohy či doplatku s takým predstihom, aby bolo dielo možné v termíne spracovať podľa čl. VII. 2 týchto obchodných podmienok.
 4. Prípadné požiadavky zákazníka na zmenu zmluvy o dielo, ak sú zhotoviteľom akceptované, primeraným spôsobom predlžujú dohodnutú dodaciu lehotu. K primeranému predĺženiu termínu môže zhotoviteľ pristúpiť aj vtedy, ak zákazník neplatí svoje platby načas.
 5. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa zhotovenie diela ukáže byť na základe zákazníkových požiadaviek nerealizovateľné, prípadne by realizácia diela bola spojená s nadmerným úsilím, ktorá by zhotoviteľ musel vynaložiť.
 6. Ak nastanú okolnosti majúce charakter vyššej moci, ktoré bránia zhotoviteľovi v plnení zmluvných záväzkov, má zhotoviteľ právo primerane predĺžiť termín dodávky alebo od zmluvy odstúpiť. Vyššou mocou sa rozumejú okolnosti zvláštnej povahy, ktoré bránia zhotoviteľovi, dočasne alebo dlhodobo, v plnení zmluvných povinností, a ktoré nastali po uzatvorení zmluvy a nemôžu byť zhotoviteľom odvrátené. V žiadnom z uvedených prípadov nenesie zhotoviteľ zodpovednosť za vzniknuté škody.
 7. Keď mu zákazník vykonal platby za dielo a následne u zhotoviteľa nastane zásah vyššej moci brániacej mu zhotovenie diela, vráti zhotoviteľ zákazníkovi všetky ním uskutočnené platby. Ak realizácie diela už začala, zhotoviteľ zašle zákazníkovi rozpracovanú prácu a zároveň mu vráti aj pomernú časť z uhradenej ceny diela.

IX. Odovzdanie a prevzatie diela

 1. Po uhradení ceny diela je zhotovené dielo odovzdané zhotoviteľom zákazníkovi prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu), ktorého súčasťou je odkaz na stiahnutie zhotoveného diela. Dielo je k stiahnutiu v takom formáte, ktorý zákazník špecifikoval v objednávke. Stiahnutím diela prostredníctvom odkazu je dielo prevzaté.

X. Záruka a reklamačný poriadok

 1. Zhotoviteľ poskytuje na ním zhotovená diela záruku v dĺžke jeden rok. Záručná lehota začína plynúť dňom, kedy bolo objednávateľovi odovzdané hotové dielo.
 2. Zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu diela vtedy, ak zistí, že dielo nezodpovedá ním v objednávke špecifikovaným požiadavkám alebo sú v informáciách faktické chyby. Pri reklamácii je zákazník povinný svoje tvrdenia doložiť; Keď mu tak neurobí, zhotoviteľ odovzdá dielo na preskúmanie ním určenému odborníkovi.
 3. Reklamáciou sa v tomto kontexte nerozumie drobné úpravy, ktoré neboli súčasťou pôvodnej objednávky a neboli zadané v objednávke hneď na začiatku. V prípade pripomienok alebo rozšírenie textu nad rámec pôvodnej objednávky, je nutné, aby objednávateľ vykonal Doobjednávky služieb.
 4. Na vybavenie reklamácie má zhotoviteľ lehotu 1 týždeň. Keď mu zistí, že reklamačné tvrdenia sú rozumné, je povinný dielo prepracovať. Na prepracovanie a opravy má zhotoviteľ lehotu 30 dní. Ak dielo prepracovať nemôže, prípadne by prepracovanie bolo spojené s nadmerným úsilím, ktoré by zhotoviteľ musel vynaložiť, vráti zákazníkovi peniaze. Pri vrátení peňazí je zákazníkovi vrátená len taká suma, ktorá je primeraná povahe a rozsahu vád diela.

XI. Ostatné dojednania

 1. Prevádzkovateľ portálu www.napiseme.sk tak v zmysle týchto obchodných podmienok a platnej slovenskej legislatívy zákazníkmi v žiadnom prípade nenabáda k tomu, aby dodané materiály vydávali za svoje diela.
 2. Za predpokladu, že vzťah založený zmluvou medzi objednávateľom a zhotoviteľom zahŕňa medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že tento vzťah riadi českou právnou úpravou.

Obchodné podmienky sú platné od 1.10.2021